Vacature CRA Zilvervogel Reninge

| Dominique Callandt | Nieuws

Profiel

Algemeen

De CRA zal in optimale samenwerking met de directie van het WZC instaan voor de coördinatie en de
goede organisatie van de zorgen in het WZC. Het gaat om volgende taken:

1e in relatie met het medisch korps:
  • Het organiseren, op geregelde tijdstippen, van zowel individuele als collectieve overlegvergaderingen met de behandelende artsen; 
  • De coördinatie en organisatie van de continuïteit van de medische zorg;
  • De coördinatie van de samenstelling en het bijhouden van de medische dossiers van de behandelende artsen;
  • De coördinatie van medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar opleveren voor de bewoners of het personeel;
  • Het farmaceutische zorgbeleid coördineren in overleg met de behandelende artsen en de apotheker die de toelevering van de geneesmiddelen doet aan de bewoners in het
    woonzorgcentrum, of, in voorkomend geval de coördinerende en adviserende apotheker,
2e Meewerken aan de organisatie van activiteiten inzake bijscholing en vorming in het domein van de gezondheidszorg voor het personeel van het WZC, en voor de betrokken behandelende artsen

Deze opdrachten vereisen de regelmatige fysieke aanwezigheid van de CRA in het WZC volgens een
uurrooster dat de CRA zelf vastlegt.

Regelgeving & deontologie

De CRA verbindt zich ertoe de toepasselijke regelgeving na te leven, met inbegrip van de mogelijke
wijzigingen die door de bevoegde overheid in de toekomst zouden doorgevoerd worden.
De CRA is gehouden te handelen overeenkomstig de regels van medische deontologie.

Medisch beleid

De CRA neemt de nodige initiatieven om in overleg met het directieteam een coherent medisch beleid uit te werken. Het WZC zal de professionele autonomie op medisch gebied van de CRA eerbiedigen. Het WZC kan te allen tijde suggesties voor de optimalisering van het zorgbeleid formuleren en hierover in overleg treden met de CRA.
De CRA neemt ook actieve stappen voor de naleving van het algemeen reglement van de medische activiteit.

Kwalificaties

De CRA erkent dat hij/zij voldoet of zal voldoen aan de voor de functie van CRA wettelijk vereiste kwalificaties en bijscholing, uiterlijk binnen de 4 jaar na zijn/haar aanstelling. Om zijn/haar kwalificatie te behouden zal de CRA zich jaarlijks bijscholen conform de vigerende wetgeving. Het WZC kan aan de CRA vragen om hiervan de nodige bewijzen en attesten over te maken.

Vergoeding

De vergoeding voor de CRA prestaties wordt per dag berekend conform de volgende formule:  0,65 euro (huidige CRA-financiering - referentie 1 september 2021) x totaal aantal  bewoners verblijvend in het WZC. 

Deze vergoeding gebeurt op basis van de tussenkomst die het WZC ontvangt via de basistegemoetkoming, zoals bepaald in de regelgeving van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Naar de website van WZC Zilvervogel Reninge Brief met melding vacature. (PDF)

© Huisartsen Westhoek | Cooked & Spiced by Tasty Creations | Powered by LMD